Ogólne warunki sprzedaży

1. Potwierdzenie zamówienia i postanowienia w nim zawarte są ostateczne i wiążące dla stron. Wszelkie zmiany wymagają wyraźnego potwierdzenia przez CNC LAND s.c., w przeciwnym wypadku nie są wiążące dla Sprzedającego.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia niniejszego potwierdzenia.

3. Zamówienia realizowane są w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

4. Podany termin dostawy należy traktować orientacyjnie. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.

5. CNC LAND s.c. może wstrzymać się z dostawą zamówionych towarów, jeżeli poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego.

6. W przypadku wysyłki towaru Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

7. CNC LAND s.c. nie odpowiada w sytuacji, gdy wydanie towaru jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawców lub organów administracji.

8. Odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego upoważnia CNC LAND s.c. do przechowania towaru na koszt Kupującego.

9. W przypadku udzielenia gwarancji przez Producenta wyrobów, odpowiednie dokumenty są załączane wraz z towarem.

10. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za zakupiony towar.

11. Koszty wysyłki ponosi Kupujący, chyba że CNC LAND s.c. potwierdził inaczej.

12. O ile została sporządzona, do towaru dołączana jest instrukcja montażu i obsługi. Montaż i uruchomienie urządzeń odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. CNC LAND nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez dostarczone produkty po ich odebraniu przez Kupującego.

13. Dostarczone przez CNC LAND s.c. produkty, rysunki i instrukcje chronione są przez prawa własności intelektualnej. W przypadku gdy producentem jest CNC LAND s.c., kosztorysy, oferty i dokumentacja techniczna pozostaje jego własnością i nie może być udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody CNC LAND s.c.

14. Sprzedaż prowadzona przez CNC LAND s.c. nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną.

15. W przypadku sporów pomiędzy stronami co do zawarcia i realizacji umowy sądem właściwym jest Sąd w Białymstoku.

CNC LAND akcesoria cnc